Usvajanje dokumentacije

Upravni odbor Fondacije je dana 25.04.2023. godine razmatrao i donio slijedeće:

Usvojio poimenični spisak zahtjeva koji nisu dostavili dokumentaciju traženu Javnim pozivom za 2023. godinu >>>

Odluku o usvajanju bodovnih preliminarnih bodovnih rang lista za 2023. godinu i utvđivanju maksimalnih iznosa kreditnih sredstava za navedene namjene >>>

Odluku o utvrđivanju preliminarne bodovne rang liste za 2023. godinu >>>

Podnosioci zahtjeva-prijave na Javni poziv, rangirani na preliminarne rang liste, imaju pravo prigovora Upravnom odboru Fondacije u roku od 15 dana od dana oglašavanja preliminarne bodovne rang liste, u kojem roku se mogu priložiti i dokazi koji mogu uticati na ukupni broj bodova i redoslijed na rang listi. Nakon odlučivanja po prigovorima, Upravni odbor Fondacije donosi odluku o utvrđivanju i usvajanju konačnih rang listi za pojedine namjene prema pripadnosti boračkim populacijama i odlučuje o visini sredstava koja se dodjeljuju u skladu sa raspoloživim sredstvima za 2023. godinu.