Usvajanje dokumentacije

Upravni odbor Fondacije je dana 16.05.2024. godine razmatrao i donio slijedeće:

  • Usvojio poimenični spisak zahtjeva koji nisu dostavili dokumentaciju traženu Javnim pozivom za 2024. godinu;
    SPISAK (.pdf) >>>
  • Odluku o usvajanju preliminarnih bodovnih rang lista za 2024. godinu i utvđivanju maksimalnih iznosa kreditnih sredstava za navedene namjene;
    ODLUKA (.pdf) >>>
  • Odluku o utvrđivanju preliminarne bodovne rang liste za 2024. godinu.
    ODLUKA (.pdf) >>>

Podnosioci zahtjeva-prijave na Javni poziv, rangirani na preliminarne rang liste, imaju pravo prigovora Upravnom odboru Fondacije u roku od 15 dana od dana oglašavanja preliminarnih bodovnih rang lista, u kojem roku se mogu priložiti i dokazi koji mogu uticati na ukupni broj bodova i redoslijed na rang listi. Nakon odlučivanja po prigovorima, Upravni odbor Fondacije donosi odluku o utvrđivanju i usvajanju konačnih rang listi za pojedine namjene prema pripadnosti boračkim populacijama i odlučuje o visini sredstava koja se dodjeljuju u skladu sa raspoloživim sredstvima za 2024. godinu.