Odluke o utvrđivanju konačnih bodovnih rang lista

Dana 06.06.2024. godine Upravni odbor Fondacije je donio Odluku o utvrđivanju konačne bodovne rang liste za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih/braniteljskih populacije i Odluku o utvrđivanju konačne bodovne rang liste odobrenih kredita za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih/braniteljskih populacije.

Na osnovu navedene rang liste Fondacija će po redoslijedu klijentima dostavljati pojedinačne odluke na kućnu adresu u kojoj će biti naznačen iznos kredita i rok za realizaciju. Pojedinačne odluke će se dostavljati po tranšama tj. (2.330.000,00 KM) u skladu sa Javnim pozivom za 2024. godinu. Ukoliko lica kojima su odobreni iznosi ista ne realizuju idu slijedeći aplikanti sa iste rang liste po utvrđenom redoslijedu.

Odluka o utvrđivanju konačne bodovne rang liste za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih/braniteljskih populacije (.pdf) >>>

Odluka o utvrđivanju konačne bodovne rang liste odobrenih kredita za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih/braniteljskih populacije (.pdf) >>>